ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินการ

( หน่วย : ล้านบาท )

 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 2558
 สินทรัพย์ 7,617 8,870 8,149 6,869 5,974
 หนี้สิน 5,171 6,364 5,429 4,240 3,468
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,446 2,506 2,720 2,629 2,506
 ทุนชำระแล้ว 480 480 480 480 480
 รายได้รวม 6,797 8,080 7,165 5,426 5,127
 กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 331 526 272 366 460
 กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.31 0.41 0.48 0.35
 อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 2558
 มูลค่าตามบัญชี : หุ้น (บาท) 1.60 1.76 1.97 2.04 2.61
 อัตรากำไรสุทธิ (%) 10 % 9 % 11 % 6 % 2 %
 อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 20 % 10 % 14 % 19 % 17 %
 อัตราผลตอบแทน : สินทรัพย์รวม (%) 6 % 4 % 6 % 7 % 6 %
 อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 1.38 1.76 1.72 1.86