สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

คุณอิศรา เลิศสุดคนึง

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8360193
อีเมล์ : itsara.l@aecs.com

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

คุณพรรณงาม อารยวุฒิ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2002086
อีเมล์ : panngam@bfitsec.com

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8019337
อีเมล์ : ekkarin@trinitythai.com

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณปิยะฉัตร รัตนสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6385000

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณวิกรานต์ ลำใย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8629230
อีเมล์ : vikran.lu@rhbgroup.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอำนาจ โงสว่าง

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6481125
อีเมล์ : amnart.n@ktbst.co.th