FORTH
ราคาล่าสุด

6.15

เปลี่ยนแปลง

+0.05

%เปลี่ยนแปลง

+0.82%

ราคาปิดก่อนหน้า 6.10
ราคาเปิด 6.10
ราคาสูงสุด 6.15
ราคาต่ำสุด 6.10
ราคาเฉลี่ย 6.11
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 23,803
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) 145.40
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 7.90
ราคา Floor 4.28
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ 6.10 / 44,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย 6.15 / 44,700
หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median