ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

โครงการผู้ถือหุ้นเยื่ยมชมโรงงาน

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 40 คน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นต้องมีรายละเอียดดังนี้

• ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่23 สิงหาคม 2562
• ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 27 สิงหาคม 2562

(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด จาก ไฟล์ รายละเอียดโครงการ ด้านล่าง)

 

ข้อปฎิบัติระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน

• แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ)
• ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการเยี่ยมชม
• ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
• ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

 

รายละเอียดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมเยี่ยมชม ดาวน์โหลด

Gallery