ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายปันผล

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

2562 2561 2560 2559 2558
 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.42 0.55 0.42 0.34 0.32
 กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) (บาท) 0.30 0.31 0.41 0.48 0.35
 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 141 175 102 71 86