ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
 ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
1 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 366,744,400 38.20
2 นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 59,465,500 6.19
3 นายแกลิก อมตานนท์ 57,924,000 6.03
4 นายบุญยงค์ นินเนินนนท์ 36,909,800 3.84
5 นางวันทนา อมตานนท์ 34,089,600 3.55
6 นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา 32,431,900 3.38
7 นางมาทินี วันดีภิรมย์ 24,750,400 2.58
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,077,900 2.51
9 นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล 19,135,900 1.99
10 นางสาววิอร ทองแตง 17,350,850 1.81
รวม 672,880,250 70.15