เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ปรับครั้งล่าสุด: มีนาคม 2560
ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านยอมรับเงื่อนไขของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทางบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

เครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อบริษัท เครื่องหมายการบริการ สัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องหมายหรือสโลแกนถือเป็นทรัพย์สมบัติของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ฯ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ในเว็บไซต์ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาจมีลิงค์หรือเฟรมของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่ได้ถูกปรับปรุงและดูแลโดยบริษัท ฯ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น บริษัท ฯ ไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น โดยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานลิงค์ภายนอกไม่ว่ากรณีใด

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท