ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
ต้อนรับเข้าสู่หน้าที่มีทั้งรายงานประจำปี
และ Form 56-1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์ :

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 3

0 ล้านบาท

รายได้รวม

0 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

0 ล้านบาท

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท

0 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี      2563  ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี  2563  ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

15 พฤศจิกายน 2564

แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการเกี่ยวโยงกัน

15 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

ปฏิทินนักลงทุน

30 สิงหาคม 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นทีซื้อคืนของบริษัทภายใต้โครงการซือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
18 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
18 พฤศจิกายน 2564
บริษัทพบนักลงทุนไตรมาส 3/2564