เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (56-1 One Report)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2566

9,820 ล้านบาท

รายได้รวม

11,122 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

573 ล้านบาท

กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัท

0.61 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี  2566

(แบบ 56-1 One Report)    ดาวน์โหลด

งบการเงิน

ประจำปี 2566  ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

18 มีนาคม 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

28 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

28 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566