การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำกัดในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
ต้อนรับเข้าสู่หน้าที่มีทั้งรายงานประจำปี
และ Form 56-1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์ :

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563

0 ล้านบาท

รายได้รวม

0 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

0 ล้านบาท

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท

0 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี      2563  ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี  2563  ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2563  ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563  ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

22 มี.ค 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บนเว็บไซต์ของบริษัท

15 มี.ค 2564

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทย่อย

15 มี.ค 2564

การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปฏิทินนักลงทุน

30 เม.ย. 2564
วันจ่ายปันผลประจำปี 2563
22 เม.ย. 2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
31 มี.ค. 2564
วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day)