เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (56-1 One Report)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3/2566

0 ล้านบาท

รายได้รวม

0 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

0 ล้านบาท

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท

0 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี  2565

(แบบ 56-1 One Report)    ดาวน์โหลด

งบการเงิน

ไตรมาส 3/2566  ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2566 ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

20 พฤศจิกายน 2566

แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2567

16 พฤศจิกายน 2566

การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย

15 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566