รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
ต้อนรับเข้าสู่หน้าที่มีทั้งรายงานประจำปี
และ Form 56-1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์ :

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1

0 ล้านบาท

รายได้รวม

0 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

0 ล้านบาท

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท

0 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี      2563  ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี  2563  ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

 ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

28 มิถุนายน 2564

แจ้งการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อย

17 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

5 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

ปฏิทินนักลงทุน

13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
20 สิงหาคม 2564
วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day)