รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
ต้อนรับเข้าสู่หน้าที่มีทั้งรายงานประจำปี
และ Form 56-1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์ :

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 2

0 ล้านบาท

รายได้รวม

0 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

0 ล้านบาท

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท

0 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี      2563  ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี  2563  ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564  ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

6 กันยายา 2564

แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุ

13 สิงหาคม 2564

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

13 สิงหาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564

ปฏิทินนักลงทุน

20 สิงหาคม 2564
วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day)
27 สิงหาคม 2564
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)
30 สิงหาคม 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นทีซื้อคืนของบริษัทภายใต้โครงการซือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
9 กันยายน 2564
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564