เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (56-1 One Report)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์ :

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565

0 ล้านบาท

รายได้รวม

0 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

0 ล้านบาท

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท

0 บาท

กำไรต่อหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี  2564

(แบบ 56-1 One Report)    ดาวน์โหลด

งบการเงิน

ประจำไตรมาส 1 ปี 2565  ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำไตรมาส 1 ปี 2565  ดาวน์โหลด

ข่าวสารล่าสุด

17 พ.ค. 2565

การสสะสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

17 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

6 พ.ค. 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

ปฏิทินนักลงทุน

30 สิงหาคม 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทภายใต้โครงการซือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
15 สิงหาคม 2565
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2565