คณะผู้บริหาร

คุณพงษ์ชัย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร
messageImage_1704270798358
รองประธานกรรมการบริหาร
คุณพัทธนันท์Œ

นายพัทธนันท์ อมตานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
คุณพิชามญชุ์

นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ
คุณอรินทร์Œ

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท