คณะผู้บริหาร

พงษ์ชัย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร
รังษี

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

รองประธานกรรมการบริหาร
ชัชวิน

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อรินทร์

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท