ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่หัวข้อข่าวดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2567การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย 2 แห่งดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2567แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2567คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2567สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2567การแต่งตั้งผู้บริหารดาวน์โหลด
18 ธันวาคม 2566การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและชื่อตำแหน่งผู้บริหาร และการลาออกของผู้บริหารดาวน์โหลด
18 ธันวาคม 2566แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2566แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2567ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2566การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
15 พฤศจิกายน 2566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566ดาวน์โหลด
15 พฤศจิกายน 2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2566ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าดาวน์โหลด
16 สิงหาคม 2566การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566ดาวน์โหลด
16 สิงหาคม 2566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566ดาวน์โหลด
16 สิงหาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2566เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2566ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2566แจ้งการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยดาวน์โหลด
16 พฤษภาคม 2566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566ดาวน์โหลด
16 พฤษภาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2566การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
25 เมษายน 2566แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)ดาวน์โหลด
25 เมษายน 2566การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดาวน์โหลด
25 เมษายน 2566มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
19 เมษายน 2566แจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
17 เมษายน 2566แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไขเฉพาะฉบับภาษาไทย)ดาวน์โหลด
17 เมษายน 2566แจ้งกรรมการลาออกดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
7 มีนาคม 2566การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ FORTHดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2566แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566เรื่องแผนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566การตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุนดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งการลงนามในสัญญาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวดาวน์โหลด
23 มกราคม 2566การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
20 มกราคม 2566แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาวน์โหลด
20 ธันวาคม 2565แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2566ดาวน์โหลด
6 ธันวาคม 2565 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงดาวน์โหลด
17 พฤศจิกายน 2565การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย (แก้ไข)ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2565การแจ้งรับโครงการใหม่ดาวน์โหลด
14 พฤษจิกายน 2565การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
14 พฤษจิกายน 2565การซื้อที่ดินของบริษัทดาวน์โหลด
14 พฤษจิกายน 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
14 พฤษจิกายน 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565ดาวน์โหลด
3 ตุลาคม 2565ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
18 พฤษภาคม 2565การสสะสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2565การสสะสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จํากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่สละสิทธิ ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
6 พฤษภาคม 2565การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
29 เมษายน 2565หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายดาวน์โหลด
25 เมษายน 2565มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
22 มีนาคม 2565การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2565แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาวน์โหลด
20 ธันวาคม 2564แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
15 พฤศจิกายน 2564แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการเกี่ยวโยงกันดาวน์โหลด
18 ตุลาคม 2564เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ดาวน์โหลด
9 กันยายน 2564แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2564การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564ดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2564การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2564แจ้งการลาออกของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
28 มิถุนายน 2564แจ้งการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อยดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
5 พฤษภาคม 2564การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
23 เมษายน 2564มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
22 มีนาคม 2564การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2564การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2564แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
11 มกราคม 2564แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2563แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
24 พฤศจิกายน 2563แจ้งงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
16 ตุลาคม 2563ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าดาวน์โหลด
19 สิงหาคม 2563แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2563การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
14 สิงหาคม 2563การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2563มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8 กรกฎาคม 2563การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
24 มิถุนายน 2563แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ดาวน์โหลด
19 มิถุนายน 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
18 พฤษภาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) ดาวน์โหลด
26 มีนาคม 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
26 มีนาคม 2563แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2563แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคางานโครงการ ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2563รายงานการสิ้นสุดโครงการซือหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2563ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2563ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2563ชี้แจงการแก้ไขรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
7 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
6 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
4 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
3 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
3 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
31 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
28 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2563แจ้งรับงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
24 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
23 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
22 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
21 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
20 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
16 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
15 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
14 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2563แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
10 มกราคม 2563แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
9 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
9 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
7 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
6 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
6 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
2 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
27 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
26 ธันวาคม 2562แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
23 ธันวาคม 2562แจ้งการจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล จำกัด และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
23 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
18 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
18 ธันวาคม 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7_2562 ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
11 ธันวาคม 2562แจ้งรับงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
9 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
4 ธันวาคม 2562แจ้งรับงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
2 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
29 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
27 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
26 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
25 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
19 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
7 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
6 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
6 พฤศจิกายน 2562แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (แก้ไข) ดาวน์โหลด
5 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
4 พฤศจิกายน 2562แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ดาวน์โหลด
4 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
25 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
24 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
22 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
21 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
17 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
16 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
10 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
9 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
4 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
3 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
2 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2562ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
30 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
27 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
26 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
24 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
23 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
17 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
16 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
13 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
9 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
9 กันยายน 2562การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
6 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
28 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
28 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
26 สิงหาคม 2562มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มวาระการประชุม) ดาวน์โหลด
26 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
23 สิงหาคม 2562ประกาศวันหยุดเพิ่มแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
22 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
21 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
20 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
19 สิงหาคม 2562การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท ดาวน์โหลด
19 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
16 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2562การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
24 กรกฎาคม 2562การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2562การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
17 กรกฎาคม 2562แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2562แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด ดาวน์โหลด
31 พฤษภาคม 2562แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ ดาวน์โหลด
21 พฤษภาคม 2562ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2562งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
7 พฤษภาคม 2562การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2562มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2562การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 มีนาคม 2562กำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
04 กุมภาพันธ์ 2562แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
02 มกราคม 2562แจ้งผู้บริหารลาออก
27 ธันวาคม 2561แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2562
14 พฤศจิกายน 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
22 ตุลาคม 2561ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 สิงหาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561
14 พฤษภาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
07 พฤษภาคม 2561การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2561แจ้งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
24 เมษายน 2561การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
24 เมษายน 2561แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
20 เมษายน 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข template เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล)
2 เมษายน 2561การลงนามในสัญญากับสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23 มีนาคม 2561การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
09 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งการเปลี่ยนแปลงแขวงของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
08 มกราคม 2561แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 ธันวาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 พฤศจิกายน 2560แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤศจิกายน 2560แจ้งการหยุดดําเนินกิจการของบริษัทย่อย
14 พฤศจิกายน 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
01 พฤศจิกายน 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
01 พฤศจิกายน 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่ (แก้ไข)
31 ตุลาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 ตุลาคม 2560ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
02 ตุลาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
15 สิงหาคม 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
15 สิงหาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
08 สิงหาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
26 พฤษภาคม 2560แจ้งวันหยุดทําการของบริษัท ประจําปี 2560 เพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
25 เมษายน 2560การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2560แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560
10 เมษายน 2560แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14 มีนาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 มีนาคม 2560การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มีนาคม 2560การลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2560แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
07 กุมภาพันธ์ 2560แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
18 มกราคม 2560แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
16 มกราคม 2560แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด
16 มกราคม 2560แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (เพิ่มเติม)
13 ธันวาคม 2559แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2560
14 พฤศจิกายน 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พฤศจิกายน 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 พฤศจิกายน 2559ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
22 สิงหาคม 2559การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559 (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
16 สิงหาคม 2559แจ้งกรรมการลาออก
15 สิงหาคม 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 สิงหาคม 2559การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559
15 สิงหาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 กรกฎาคม 2559แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2559
18 พฤษภาคม 2559แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
16 พฤษภาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
09 พฤษภาคม 2559การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2559แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
22 มีนาคม 2559การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2559แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
13 มกราคม 2559แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
04 ธันวาคม 2558แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2559
12 พฤศจิกายน 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พฤศจิกายน 2558แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
11 พฤศจิกายน 2558แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
10 ตุลาคม 2558ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
07 กันยายน 2558การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 สิงหาคม 2558แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัท
24 สิงหาคม 2558แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
13 สิงหาคม 2558การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2558
13 สิงหาคม 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
03 สิงหาคม 2558การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 กรกฎาคม 2558มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
02 กรกฎาคม 2558เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2558
25 มิถุนายน 2558แจ้งรับงานโครงการใหม่
15 พฤษภาคม 2558แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
15 พฤษภาคม 2558เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
14 พฤษภาคม 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2558แจ้งผู้บริหารลาออกคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
24 เมษายน 2558การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 เมษายน 2558แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
17 มีนาคม 2558การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
19 กุมภาพันธ์ 2558แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
08 มกราคม 2558แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
05 มกราคม 2558แจ้งผู้บริหารลาออก
08 ธันวาคม 2557แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2558
08 ธันวาคม 2557เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2557
02 ธันวาคม 2557แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤศจิกายน 2557การรับโอนหุ้นของบริษัทร่วมและการเลิกบริษัทของบริษัทย่อย
14 พฤศจิกายน 2557การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557
14 พฤศจิกายน 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
19 กันยายน 2557ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
17 กันยายน 2557แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
03 กันยายน 2557การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
26 สิงหาคม 2557แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับงานโครงการใหม่
14 สิงหาคม 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
13 สิงหาคม 2557การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
04 มิถุนายน 2557แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤษภาคม 2557การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
14 พฤษภาคม 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
24 เมษายน 2557การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21 เมษายน 2557แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
21 กุมภาพันธ์ 2557แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 กุมภาพันธ์ 2557การเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
19 กุมภาพันธ์ 2557แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (แก้ไขชื่อตำแหน่ง)
06 มกราคม 2557แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
22 พฤศจิกายน 2556แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดาวน์โหลด
13 พฤศจิกายน 2556สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ดาวน์โหลด
13 พฤศจิกายน 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2556 ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2556การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2556แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2556แจ้งการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2556เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
01 ตุลาคม 2556แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2556ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าดาวน์โหลด
17 กันยายน 2556การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
02 กันยายน 2556แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดาวน์โหลด
09 สิงหาคม 2556การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
09 สิงหาคม 2556สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
09 สิงหาคม 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2556 ดาวน์โหลด
04 มิถุนายน 2556แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2556ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot ดาวน์โหลด
14 พฤษภาคม 2556สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด
14 พฤษภาคม 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2556 ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2556การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2556แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
13 มีนาคม 2556การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ดาวน์โหลด
21 กุมภาพันธ์ 2556แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
20 กุมภาพันธ์ 2556แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ดาวน์โหลด
11 มกราคม 2556แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง ดาวน์โหลด
11 มกราคม 2556แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง ดาวน์โหลด
08 มกราคม 2556แจ้งลงนามในสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดาวน์โหลด
04 มกราคม 2556แจ้งลงนามในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขกับการไฟฟ้านครหลวง ดาวน์โหลด
03 มกราคม 2556แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
03 มกราคม 2556แจ้งการลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนก่อสร้างดูแลบำรุงรักษาป้ายโฆษณาจำนวน 125 ป้าย ดาวน์โหลด
03 มกราคม 2556แจ้งรับงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
20 ธันวาคม 2555แจ้งรับงานโครงการใหม่ ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2555ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3/2555 ดาวน์โหลด