ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่หัวข้อข่าวดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3/2555
12 พฤศจิกายน 2555 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2556
20 ธันวาคม 2555 แจ้งรับงานโครงการใหม่
03 มกราคม 2556 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
03 มกราคม 2556 แจ้งการลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนก่อสร้างดูแลบำรุงรักษาป้ายโฆษณาจำนวน 125 ป้าย
03 มกราคม 2556 แจ้งรับงานโครงการใหม่
08 มกราคม 2556 แจ้งลงนามในสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
04 มกราคม 2556 แจ้งลงนามในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขกับการไฟฟ้านครหลวง
11 มกราคม 2556 แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง
11 มกราคม 2556 แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง
20 กุมภาพันธ์ 2556 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
21 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555
13 มีนาคม 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
10 พฤษภาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2556
17 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
04 มิถุนายน 2556 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
09 สิงหาคม 2556 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2556
09 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2556
02 กันยายน 2556 แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
17 กันยายน 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 กันยายน 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
01 ตุลาคม 2556 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
11 ตุลาคม 2556 แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
11 ตุลาคม 2556 แจ้งการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดของบริษัทย่อย
11 ตุลาคม 2556 เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2556
14 ตุลาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2556
22 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
06 มกราคม 2557 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
19 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (แก้ไขชื่อตำแหน่ง)
21 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 กุมภาพันธ์ 2557 การเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
25 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
21 เมษายน 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
14 พฤษภาคม 2557 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
24 เมษายน 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
04 มิถุนายน 2557 แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
13 สิงหาคม 2557 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
14 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
26 สิงหาคม 2557 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับงานโครงการใหม่
03 กันยายน 2557 การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
17 กันยายน 2557 แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 กันยายน 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 พฤศจิกายน 2557 การรับโอนหุ้นของบริษัทร่วมและการเลิกบริษัทของบริษัทย่อย
14 พฤศจิกายน 2557 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557
14 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
02 ธันวาคม 2557 แจ้งรับงานโครงการใหม่
08 ธันวาคม 2557 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2558
05 มกราคม 2558 แจ้งผู้บริหารลาออก
08 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2557
08 มกราคม 2558 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
19 กุมภาพันธ์ 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
17 มีนาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
24 เมษายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2558 แจ้งผู้บริหารลาออกคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
15 พฤษภาคม 2558 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
25 มิถุนายน 2558 แจ้งรับงานโครงการใหม่
02 กรกฎาคม 2558 เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2558
16 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
03 สิงหาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 สิงหาคม 2558 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2558
13 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
24 สิงหาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
28 สิงหาคม 2558 แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัท
07 กันยายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 ตุลาคม 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
12 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
04 ธันวาคม 2558 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2559
13 มกราคม 2559 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 มีนาคม 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
09 พฤษภาคม 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
18 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
16 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11 กรกฎาคม 2559 แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2559
15 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 สิงหาคม 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559
16 สิงหาคม 2559 แจ้งกรรมการลาออก
15 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
22 สิงหาคม 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559 (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
02 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 ธันวาคม 2559 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2560
16 มกราคม 2560 แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด
16 มกราคม 2560 แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2560 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
07 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
27 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14 มีนาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14 มีนาคม 2560 การลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2560 แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560
25 เมษายน 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
08 สิงหาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
26 พฤษภาคม 2560 แจ้งวันหยุดทําการของบริษัท ประจําปี 2560 เพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
15 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
02 ตุลาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 ตุลาคม 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
01 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
31 ตุลาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
01 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่ (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งการหยุดดําเนินกิจการของบริษัทย่อย
14 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
30 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 พฤศจิกายน 2560 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2561
26 ธันวาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
08 มกราคม 2561 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
09 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงแขวงของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
23 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
2 เมษายน 2561 การลงนามในสัญญากับสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข template เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล)
24 เมษายน 2561 แจ้งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
24 เมษายน 2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
24 เมษายน 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
07 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
27 ธันวาคม 2561 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2562
02 มกราคม 2562 แจ้งผู้บริหารลาออก
04 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
25 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)
11 มีนาคม 2562 กำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2562 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ
10 กรกฎาคม 2562 แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
17 กรกฎาคม 2562 แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
18 กรกฎาคม 2562 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
24 กรกฎาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562
16 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 สิงหาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท
19 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 สิงหาคม 2562 ประกาศวันหยุดเพิ่มแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 สิงหาคม 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มวาระการประชุม)
26 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 กันยายน 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ตุลาคม 2561ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
1 ตุลาคม 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
1 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
2 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
1 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
4 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
5 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (แก้ไข)
7 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
18 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 ธันวาคม 2562แจ้งรับงานโครงการใหม่
2 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 ธันวาคม 2562 แจ้งรับงานโครงการใหม่
12 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 ธันวาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7_2562
23 ธันวาคม 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล จำกัด และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
26 ธันวาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติม ประจำปี 2562
23 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
2 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 มกราคม 2563 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563
13 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 มกราคม 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
14 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 มกราคม 2563 แจ้งรับงานโครงการใหม่
28 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
31 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
5 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (แก้ไข)
12 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงการแก้ไขรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการสิ้นสุดโครงการซือหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงิน
25 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคางานโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งงานโครงการใหม่
20 มีนาคม 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 มีนาคม 2563 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24 มิถุนายน 2563 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
8 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
3 สิงหาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 สิงหาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563
19 สิงหาคม 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัท
16 ตุลาคม 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
24 พฤศจิกายน 2563 แจ้งงานโครงการใหม่
28 ธันวาคม 2563 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2564
1 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11 มกราคม 2564แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
1 มีนาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
15 มีนาคม 2564 การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
15 มีนาคม 2564 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
22 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5 พฤษภาคม 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 มิถุนายน 2564 แจ้งการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อย
17 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
9 สิงหาคม 2564 แจ้งการลาออกของผู้บริหาร
13 สิงหาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
13 สิงหาคม 2564การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564
13 สิงหาคม 2564การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
9 กันยายน 2564แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุ
18 ตุลาคม 2564เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
20 ธันวาคม 2564แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2565
15 พฤศจิกายน 2564แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการเกี่ยวโยงกัน
17 มกราคม 2565แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย
22 มีนาคม 2565การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2565มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6 พฤษภาคม 2565การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 พฤษภาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565การสสะสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จํากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่สละสิทธิ
18 พฤษภาคม 2565 การสสะสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)