ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่หัวข้อข่าวดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2564แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการเกี่ยวโยงกัน
18 พฤศจิกายน 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
18 ตุลาคม 2564เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
9 กันยายน 2564แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุ
13 สิงหาคม 2564การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
13 สิงหาคม 2564การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564
13 สิงหาคม 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
13 สิงหาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
9 สิงหาคม 2564 แจ้งการลาออกของผู้บริหาร
28 มิถุนายน 2564 แจ้งการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อย
17 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
5 พฤษภาคม 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 มีนาคม 2564 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
15 มีนาคม 2564 การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
1 มีนาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11 มกราคม 2564แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
28 ธันวาคม 2563 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2564
24 พฤศจิกายน 2563 แจ้งงานโครงการใหม่
16 ตุลาคม 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
19 สิงหาคม 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัท
17 สิงหาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563
17 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
3 สิงหาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 มิถุนายน 2563 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
19 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
26 มีนาคม 2563 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 มีนาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20 มีนาคม 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งงานโครงการใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคางานโครงการ
25 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการสิ้นสุดโครงการซือหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงิน
14 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงการแก้ไขรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (แก้ไข)
12 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
5 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
31 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 มกราคม 2563 แจ้งรับงานโครงการใหม่
27 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 มกราคม 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 มกราคม 2563 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563
9 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
2 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 ธันวาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติม ประจำปี 2562
23 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 ธันวาคม 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล จำกัด และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
18 ธันวาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7_2562
18 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 ธันวาคม 2562 แจ้งรับงานโครงการใหม่
9 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 ธันวาคม 2562แจ้งรับงานโครงการใหม่
2 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (แก้ไข)
6 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
5 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
1 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
2 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
1 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
1 ตุลาคม 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
22 ตุลาคม 2561ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
30 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 กันยายน 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
9 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 สิงหาคม 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มวาระการประชุม)
23 สิงหาคม 2562 ประกาศวันหยุดเพิ่มแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 สิงหาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท
16 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 สิงหาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562
13 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
24 กรกฎาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 กรกฎาคม 2562 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
17 กรกฎาคม 2562 แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
10 กรกฎาคม 2562 แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
31 พฤษภาคม 2562 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2562 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
14 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
7 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 มีนาคม 2562 กำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
25 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)
04 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
02 มกราคม 2562 แจ้งผู้บริหารลาออก
27 ธันวาคม 2561 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2562
14 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
24 เมษายน 2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
24 เมษายน 2561 แจ้งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
20 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข template เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล)
2 เมษายน 2561 การลงนามในสัญญากับสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
09 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงแขวงของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
08 มกราคม 2561 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 ธันวาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 พฤศจิกายน 2560 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งการหยุดดําเนินกิจการของบริษัทย่อย
01 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่ (แก้ไข)
01 พฤศจิกายน 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
31 ตุลาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 ตุลาคม 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
02 ตุลาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
15 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
08 สิงหาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
26 พฤษภาคม 2560 แจ้งวันหยุดทําการของบริษัท ประจําปี 2560 เพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
25 เมษายน 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2560 แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560
10 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14 มีนาคม 2560 การลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มีนาคม 2560 แจ้งรับงานโครงการใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
18 มกราคม 2560 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
16 มกราคม 2560 แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (เพิ่มเติม)
16 มกราคม 2560 แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด
13 ธันวาคม 2559 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2560
14 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
02 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
22 สิงหาคม 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559 (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
16 สิงหาคม 2559 แจ้งกรรมการลาออก
15 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559
15 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 กรกฎาคม 2559 แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2559
18 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
16 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
22 มีนาคม 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13 มกราคม 2559 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
04 ธันวาคม 2558 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2559
12 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
10 ตุลาคม 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
07 กันยายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 สิงหาคม 2558 แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัท
24 สิงหาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
13 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2558 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2558
03 สิงหาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
02 กรกฎาคม 2558 เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2558
25 มิถุนายน 2558 แจ้งรับงานโครงการใหม่
15 พฤษภาคม 2558 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
15 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
14 พฤษภาคม 2558 แจ้งผู้บริหารลาออกคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
14 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
24 เมษายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
17 มีนาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
20 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
19 กุมภาพันธ์ 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
08 มกราคม 2558 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
05 มกราคม 2558 แจ้งผู้บริหารลาออก
08 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2557
08 ธันวาคม 2557 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2558
02 ธันวาคม 2557 แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
14 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2557 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557
14 พฤศจิกายน 2557 การรับโอนหุ้นของบริษัทร่วมและการเลิกบริษัทของบริษัทย่อย
19 กันยายน 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
17 กันยายน 2557 แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
03 กันยายน 2557 การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
26 สิงหาคม 2557 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับงานโครงการใหม่
14 สิงหาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2557 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
04 มิถุนายน 2557 แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2557 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
24 เมษายน 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21 เมษายน 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
25 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2557 การเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
21 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
19 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (แก้ไขชื่อตำแหน่ง)
19 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
06 มกราคม 2557 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
22 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
13 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2556
13 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 ตุลาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 ตุลาคม 2556 เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2556
11 ตุลาคม 2556 แจ้งการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดของบริษัทย่อย
11 ตุลาคม 2556 แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
01 ตุลาคม 2556 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
20 กันยายน 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
17 กันยายน 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
02 กันยายน 2556 แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
09 สิงหาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2556
09 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2556 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2556
04 มิถุนายน 2556 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
17 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
14 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2556
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13 มีนาคม 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555
21 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2556 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
11 มกราคม 2556 แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง
11 มกราคม 2556 แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง
08 มกราคม 2556 แจ้งลงนามในสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
04 มกราคม 2556 แจ้งลงนามในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขกับการไฟฟ้านครหลวง
03 มกราคม 2556 แจ้งรับงานโครงการใหม่
03 มกราคม 2556 แจ้งการลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนก่อสร้างดูแลบำรุงรักษาป้ายโฆษณาจำนวน 125 ป้าย
03 มกราคม 2556 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
20 ธันวาคม 2555 แจ้งรับงานโครงการใหม่
12 พฤศจิกายน 2555 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2556
12 พฤศจิกายน 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3/2555
12 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 กันยายน 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2/2555
14 กันยายน 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
25 มิถุนายน 2555 การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
25 มิถุนายน 2555 การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
14 พฤษภาคม 2555 การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
14 พฤษภาคม 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1/2555
14 พฤษภาคม 2555สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2555 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม (เพิ่มเติม)
09 พฤษภาคม 2555 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม
17 เมษายน 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 เมษายน 2555 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อสิทธิประโยชนใดๆ ของหลักทรัพย์
02 เมษายน 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
01 มีนาคม 2555การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 กุมภาพันธ์ 2555ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
21 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
10 มกราคม 2555แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ