ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่หัวข้อข่าวดาวน์โหลด
9 กันยายน 2564แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุ
13 สิงหาคม 2564การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
13 สิงหาคม 2564การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564
13 สิงหาคม 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
13 สิงหาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
9 สิงหาคม 2564แจ้งการลาออกของผู้บริหาร
28 มิถุนายน 2564แจ้งการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อย
17 พฤษภาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
5 พฤษภาคม 2564การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เมษายน 2564มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2564การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 มีนาคม 2564แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
15 มีนาคม 2564การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
1 มีนาคม 2564แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 มีนาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11 มกราคม 2564แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
28 ธันวาคม 2563แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2564
24 พฤศจิกายน 2563แจ้งงานโครงการใหม่
16 ตุลาคม 2563ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
19 สิงหาคม 2563แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัท
17 สิงหาคม 2563การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563
17 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
3 สิงหาคม 2563มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8 กรกฎาคม 2563การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 มิถุนายน 2563แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
19 มิถุนายน 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 พฤษภาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
26 มีนาคม 2563แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 มีนาคม 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20 มีนาคม 2563แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งงานโครงการใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคางานโครงการ
25 กุมภาพันธ์ 2563แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
14 กุมภาพันธ์ 2563รายงานการสิ้นสุดโครงการซือหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงิน
14 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563ชี้แจงการแก้ไขรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2563ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (แก้ไข)
12 กุมภาพันธ์ 2563ชี้แจงการทำรายการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
5 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
31 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 มกราคม 2563แจ้งรับงานโครงการใหม่
27 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 มกราคม 2563แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 มกราคม 2563แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563
9 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
2 มกราคม 2563แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 ธันวาคม 2562แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติม ประจำปี 2562
23 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 ธันวาคม 2562แจ้งการจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล จำกัด และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
18 ธันวาคม 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7_2562
18 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 ธันวาคม 2562แจ้งรับงานโครงการใหม่
9 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 ธันวาคม 2562แจ้งรับงานโครงการใหม่
2 ธันวาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 พฤศจิกายน 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 พฤศจิกายน 2562แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (แก้ไข)
6 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
5 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 พฤศจิกายน 2562แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
1 พฤศจิกายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
7 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
4 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
2 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
1 ตุลาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
1 ตุลาคม 2562ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
22 ตุลาคม 2561ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
30 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
9 กันยายน 2562การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
9 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
6 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
3 กันยายน 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
29 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 สิงหาคม 2562มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มวาระการประชุม)
23 สิงหาคม 2562ประกาศวันหยุดเพิ่มแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
20 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 สิงหาคม 2562การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท
16 สิงหาคม 2562แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 สิงหาคม 2562การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562
13 สิงหาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
24 กรกฎาคม 2562การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 กรกฎาคม 2562การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
17 กรกฎาคม 2562แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
10 กรกฎาคม 2562แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
31 พฤษภาคม 2562แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ
21 พฤษภาคม 2562ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2562แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
14 พฤษภาคม 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2562งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
7 พฤษภาคม 2562การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2562มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2562การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 มีนาคม 2562กำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2562แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
25 กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)
04 กุมภาพันธ์ 2562แจ้งผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
02 มกราคม 2562แจ้งผู้บริหารลาออก
27 ธันวาคม 2561แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2562
14 พฤศจิกายน 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561
14 สิงหาคม 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
14 พฤษภาคม 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07 พฤษภาคม 2561การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2561แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
24 เมษายน 2561การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
24 เมษายน 2561แจ้งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
20 เมษายน 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข template เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล)
2 เมษายน 2561การลงนามในสัญญากับสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23 มีนาคม 2561การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
09 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งการเปลี่ยนแปลงแขวงของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
08 มกราคม 2561แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 ธันวาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 พฤศจิกายน 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 พฤศจิกายน 2560แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พฤศจิกายน 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560แจ้งการหยุดดําเนินกิจการของบริษัทย่อย
01 พฤศจิกายน 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่ (แก้ไข)
01 พฤศจิกายน 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
31 ตุลาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 ตุลาคม 2560ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
02 ตุลาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
15 สิงหาคม 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 สิงหาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
08 สิงหาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
26 พฤษภาคม 2560แจ้งวันหยุดทําการของบริษัท ประจําปี 2560 เพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
25 เมษายน 2560การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2560แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560
10 เมษายน 2560แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
14 มีนาคม 2560การลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2560การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มีนาคม 2560แจ้งรับงานโครงการใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2560แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 กุมภาพันธ์ 2560แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07 กุมภาพันธ์ 2560แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
18 มกราคม 2560แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
16 มกราคม 2560แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (เพิ่มเติม)
16 มกราคม 2560แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด
13 ธันวาคม 2559แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2560
14 พฤศจิกายน 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
02 พฤศจิกายน 2559ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
22 สิงหาคม 2559การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559 (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
16 สิงหาคม 2559แจ้งกรรมการลาออก
15 สิงหาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2559การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559
15 สิงหาคม 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 กรกฎาคม 2559แจ้งปรับปรุงวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2559
18 พฤษภาคม 2559แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
16 พฤษภาคม 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พฤษภาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2559การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2559แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
22 มีนาคม 2559การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13 มกราคม 2559แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
04 ธันวาคม 2558แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2559
12 พฤศจิกายน 2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12 พฤศจิกายน 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2558แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
11 พฤศจิกายน 2558แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
10 ตุลาคม 2558ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
07 กันยายน 2558การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 สิงหาคม 2558แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัท
24 สิงหาคม 2558แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
13 สิงหาคม 2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 สิงหาคม 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2558การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2558
03 สิงหาคม 2558การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 กรกฎาคม 2558มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
02 กรกฎาคม 2558เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2558
25 มิถุนายน 2558แจ้งรับงานโครงการใหม่
15 พฤษภาคม 2558เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
15 พฤษภาคม 2558แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
14 พฤษภาคม 2558แจ้งผู้บริหารลาออกคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
14 พฤษภาคม 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
24 เมษายน 2558การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 เมษายน 2558แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
17 มีนาคม 2558การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 กุมภาพันธ์ 2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
20 กุมภาพันธ์ 2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
19 กุมภาพันธ์ 2558แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
08 มกราคม 2558แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
05 มกราคม 2558แจ้งผู้บริหารลาออก
08 ธันวาคม 2557เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2557
08 ธันวาคม 2557แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2558
02 ธันวาคม 2557แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤศจิกายน 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
14 พฤศจิกายน 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2557การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557
14 พฤศจิกายน 2557การรับโอนหุ้นของบริษัทร่วมและการเลิกบริษัทของบริษัทย่อย
19 กันยายน 2557ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
17 กันยายน 2557แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
03 กันยายน 2557การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
26 สิงหาคม 2557แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับงานโครงการใหม่
14 สิงหาคม 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 สิงหาคม 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2557การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
04 มิถุนายน 2557แจ้งรับงานโครงการใหม่
14 พฤษภาคม 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พฤษภาคม 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2557การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
24 เมษายน 2557การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21 เมษายน 2557แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
25 กุมภาพันธ์ 2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2557การเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
21 กุมภาพันธ์ 2557แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
19 กุมภาพันธ์ 2557แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ (แก้ไขชื่อตำแหน่ง)
19 กุมภาพันธ์ 2557แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
06 มกราคม 2557แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
22 พฤศจิกายน 2556แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
13 พฤศจิกายน 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2556
13 พฤศจิกายน 2556สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 ตุลาคม 2556การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 ตุลาคม 2556เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2556
11 ตุลาคม 2556แจ้งการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดของบริษัทย่อย
11 ตุลาคม 2556แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
01 ตุลาคม 2556แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
20 กันยายน 2556ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
17 กันยายน 2556การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
02 กันยายน 2556แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
09 สิงหาคม 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2556
09 สิงหาคม 2556สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2556การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2556
04 มิถุนายน 2556แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
17 พฤษภาคม 2556ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
14 พฤษภาคม 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2556
14 พฤษภาคม 2556สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2556การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2556แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13 มีนาคม 2556การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2556ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555
21 กุมภาพันธ์ 2556แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2556แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
11 มกราคม 2556แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง
11 มกราคม 2556แจ้งความคืบหน้าการลงนามในสัญญากับสำนักการจราจรและขนส่ง
08 มกราคม 2556แจ้งลงนามในสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
04 มกราคม 2556แจ้งลงนามในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขกับการไฟฟ้านครหลวง
03 มกราคม 2556แจ้งรับงานโครงการใหม่
03 มกราคม 2556แจ้งการลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนก่อสร้างดูแลบำรุงรักษาป้ายโฆษณาจำนวน 125 ป้าย
03 มกราคม 2556แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
20 ธันวาคม 2555แจ้งรับงานโครงการใหม่
12 พฤศจิกายน 2555แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2556
12 พฤศจิกายน 2555ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3/2555
12 พฤศจิกายน 2555สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 กันยายน 2555ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2/2555
14 กันยายน 2555สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
25 มิถุนายน 2555การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
25 มิถุนายน 2555การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
14 พฤษภาคม 2555การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
14 พฤษภาคม 2555ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1/2555
14 พฤษภาคม 2555สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2555แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม (เพิ่มเติม)
09 พฤษภาคม 2555แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม
17 เมษายน 2555การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 เมษายน 2555แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อสิทธิประโยชนใดๆ ของหลักทรัพย์
02 เมษายน 2555แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
01 มีนาคม 2555การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 กุมภาพันธ์ 2555ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
21 กุมภาพันธ์ 2555สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
10 มกราคม 2555แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ