เอกสารดาวน์โหลดนักลงทุนสัมพันธ์​

2565

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

2564

แบบ 56-1 One Report

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

2563

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4