เอกสารดาวน์โหลดนักลงทุนสัมพันธ์​

2566

แบบ 56-1 One Report

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

2565

แบบ 56-1 One Report

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

2564

แบบ 56-1 One Report

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4