ปฏิทินนักลงทุน

วันที่กิจกรรม
9 ก.ย. 2563 วันจ่ายปันผล
25 ก.พ. 2563 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2562
10 เม.ย. 2563 วันจ่ายปันผลระหว่างกาล
25 ก.พ. 2562 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2561
24 เม.ย. 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2 พ.ค. 2562 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
14 พ.ค. 2562 วันประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562
13 ส.ค. 2562 วันประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562
27 ส.ค. 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
5 ก.ย. 2562 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พ.ย. 2562 วันประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562
23 ก.พ. 2561 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2560
8 มี.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
16 มี.ค. 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
23 เม.ย. 2561 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
3 พ.ค. 2561 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
11 พ.ค. 2561 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2561
14 ส.ค. 2561 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2561
27 ส.ค. 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
6 ก.ย. 2561 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พ.ย. 2561 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2561
27 ก.พ. 2560 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2559
7 เม.ย. 2560 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
18 เม.ย. 2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
4 พ.ค. 2560 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
15 พ.ค. 2560 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560
24 พ.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
15 ส.ค. 2560 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2560
28 ส.ค. 2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
8 ก.ย. 2560 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 ก.พ. 2559 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2558
18 เม.ย. 2559 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
28 เม.ย. 2559 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
16 พ.ค. 2559 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559
18 พ.ค. 2559 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
2 มิ.ย. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
11 ส.ค. 2559 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559
26 ส.ค. 2559 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
9 ก.ย. 2559 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 พ.ย. 2559 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559
20 ก.พ. 2558 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2557
10 เม.ย. 2558 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
21 เม.ย. 2558 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
8 พ.ค. 2558 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
15 พ.ค. 2558 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2558
18 พ.ค. 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
13 ส.ค. 2558 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
25 ส.ค. 2558 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
10 ก.ย. 2558 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พ.ย. 2558 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2558
25 ก.พ. 2557 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2556
18 เม.ย. 2557 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 เม.ย. 2557 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
9 พ.ค. 2557 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
14 พ.ค. 2557 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557
16 พ.ค. 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสัญจร (Opportunity Day) จ.ราชบุรี
14 ส.ค. 2557 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2557
14 พ.ย. 2557 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2557
27 พ.ย. 2557 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
12 ธ.ค. 2557 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 ก.พ. 2556 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555
22 เม.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
3 พ.ค. 2556 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
14 พ.ค. 2556 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556
9 ส.ค. 2556 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556
20 ส.ค. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
6 ก.ย. 2556 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30 ก.ย. 2556 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
13 พ.ย. 2556 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556
21 ก.พ. 2555 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2011
15 มี.ค. 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
30 มี.ค. 2555 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
5 เม.ย. 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
27 เม.ย. 2555 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
14 พ.ค. 2555 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2555
15 ส.ค. 2555 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555
12 พ.ย. 2555 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2555
28 ก.พ. 2554 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2553
8 เม.ย. 2554 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
22 เม.ย. 2554 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น (Closing Date)
6 พ.ค. 2554 วันจ่ายเงินปันผลประจำปี
18 พ.ค. 2554 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2554
15 ส.ค. 2554 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2554
31 ส.ค. 2554 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น (Closing Date)
9 ก.ย. 2554 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
8 พ.ย. 2554 วันประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2554