คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

คุณสนิท

นายสนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คุณพงษ์ชัย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณศักดา

นายศักดา ศรีสังคม

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวิลาสินี

นางวิลาสินี พุทธธิการันต์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณพรทิพย์Œ

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณแกลิก„

นายแกลิก อมตานนท์

กรรมการบริษัท
คุณมาทินี

นางมาทินี วันดีภิรมย์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณบุญญา

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณนพรัตน์Œ

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา

กรรมการบริษัท
คุณพิชามญชุ์

นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน