คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

สนิท

นายสนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
พงษ์ชัย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รังษี

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณสมบูรณ์

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วิลาสินี

นางวิลาสินี พุทธธิการันต์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พรทิพย์

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
แกลิก

นายแกลิก อมตานนท์

กรรมการบริษัท
มาทินี

นางมาทินี วันดีภิรมย์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บุญญา

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นพรัตน์

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา

กรรมการบริษัท