เอกสารสำคัญ

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร

นโยบาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับข้อมูลร้องเรียน