ถาม - ตอบกิจกรรม Opportunity day Year End 2021

บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 20% YoY โดยคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากทั้ง 3 กลุ่มธรุกิจ ซึ่งในส่วนกลุ่มธุรกิจ Enterprise Solutions อาจจะดูช้าหน่อย เนื่องจากเรื่องของการเซ็นสัญญา

ประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท โดยหลักๆ เราจะนำไปลงทุนในการผลิตตู้เต่าบิน (TAO BIN Café) และศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO)

สำหรับเต่าบิน เราใช้ Business Model เดียวกับที่เราใช้กับบุญเติม โดยแบ่งกันประมาณ ครึ่ง:ครึ่ง

จาก Slide Opportunity Day ในหน้าที่ 39

- ถ้าขายได้เฉลี่ย 30 บาทต่อแก้ว 30 แก้วต่อวัน จะสร้างรายได้ประมาณ 18 ล้านบาทต่อวัน

- ถ้าขายได้เฉลี่ย 30 บาทต่อแก้ว 50 แก้วต่อวัน จะสร้างรายได้ประมาณ 30 ล้านบาทต่อวัน

ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่าย management fees ให้กับทาง FSMART นั้น จะเป็น FVD ดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้

FORTH พัฒนาตู้เต่าบิน และขายตู้เต่าบินให้กับ FVD และถือหุ้นใน FVD ที่ 45% เดี่ยว

โมเดลของเต่าบินไม่ได้ขายตู้ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับบุญเติม คือ เป็นโมเดลตัวแทน โดยบริษัทลงทุนตู้ และตัวแทนทำหน้าที่ในการหาพื้นที่ บริหารจัดการดูแลตู้ แล้วแบ่งรายได้กับบริษัท