บทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทและกลุ่มนักลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อตัวธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์จะให้ข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นแก่นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ แต่จะไม่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเหล่านั้น และจะไม่พยายามที่จะจัดการหรือมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์