ลักษณะธุรกิจของเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี โดยบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจตั้งแต่การรับจ้างประกอบและรับเหมาผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการงานระบบและบริการโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้ออนไลน์อัตโนมัติต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แบ่งกลุ่มการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส
กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น และกลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซฮร์วิส

กลุ่มบริษัทฟอร์ท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ

Manufacturer

ธุรกิจอีเอ็มเอส
EMS Business

บริการออกแบบ ประกอบและรับเหมาผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

Solutions

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น
Enterprise Solutions Business

บริการโซลูชั่นด้านโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์และอากาศยาน

0466-scaled

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส
Smart Service Business

บริการทางการเงินครบวงจร
และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ธุรกิจอีเอ็มเอส

กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบแผงวงจร
เล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ทั้งในรูปแบบของการรับเหมาผลิต (Turnkey) และรับจ้างประกอบ (Consign Part) ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ของตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอสมีบริการจัดหาและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยจนถึงลูกค้าองค์กร ตั้งแต่ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องมือวัดและทดสอบ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีแขนกล (Industrial Automation) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีบริการออกแบบและวางระบบให้แบบครบวงจร

กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด และ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น

กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น ดำเนินธุรกิจด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยให้บริการงานรับเหมาโครงการต่างๆ ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งานวางระบบ และงานติดตั้ง ตลอดจนงานปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายระบบสื่อสาร รวมไปถึงบริการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น ยังมีบริการจัดจำหน่ายเครื่องบินส่วนบุคคลและเป็นผู้ให้บริการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MROs) อย่างครบวงจร

กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเนียส ทราฟฟิก ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซิสเต็ม จำกัด บริษัท แอโร ฟอร์ท จำกัด และ บริษัท ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จำกัด

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส

กลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเติมเงิน รับชำระเงินและบริการทางการเงินครบวงจรผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) ตลอดจนให้บริการจัดจำหน่ายที่ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการชำระเงิน (EV Charger) นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ยังมีบริการจำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องและสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ (Vending Machine) และบริการจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟสดและเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดผ่านเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Atomatic Cafe) ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป

กลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟอร์ท เวินดิ้ง จำกัด