ลักษณะธุรกิจของเรา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี โดยบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ การรับจ้างประกอบและรับเหมาผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการงานระบบและบริการโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้ออนไลน์อัตโนมัติต่างๆ บริษัทได้แบ่งกลุ่มการดำเนินธุรกิจออกเป็น
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น และกลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซฮร์วิส

3 กลุ่มธุรกิจของเรา

shutterstock_1335730841.jpg_1140x855

ธุรกิจอีเอ็มเอส
EMS Business

บริการรับจ้างผลิต ประกอบ และจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า

news-connectivity-mar18-abinextgen_rm

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น
Enterprise Solutions Business

บริการจัดซื้อ จัดหา พัฒนาและวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
ให้กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

0466-scaled

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส
Smart Service Business

บริการระบบรับชำระเงิน ธุรกรรมทางการเงินครบวงจร และจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มผ่านตู้อัตโนมัติ

ธุรกิจอีเอ็มเอส

กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ทั้งในรูปแบบของการรับเหมาผลิต (Turnkey) และรับจ้างประกอบ (Consign Part) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างโซลูชั่นของตนเอง นอกจากนี้ ภายในกลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส มีบริการจัดหาและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับวัดและทดสอบ ตลอดจนระบบเทคโนโลยี
แขนกลให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานผู้ผลิตมากกว่า 300 ราย และกลุ่มลูกค้ารายย่อยลูกค้าทั่วไป

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น

กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น ดำเนินธุรกิจด้านการจัดซื้อ จัดหา พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งานวางระบบ และงานติดตั้ง ตลอดจนงานปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายระบบสื่อสาร รวมไปถึงบริการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น มีบริการจัดจำหน่ายเครื่องบินส่วนบุคคล และบริการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MROs) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนบุคคล

รูป-Highlight-1-1024x576-removebg-preview

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส

กลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบรับชำระเงิน ธุรกรรมทางการเงินครบวงจรบนตู้อัตโนมัติ ตลอดจนให้บริการและจัดจำหน่ายที่ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ให้กับกลุ่มเจ้าของสถานที่และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด นอกจากนี้ ภายในกลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส มีให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องและสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ (Vending Machine) และบริการจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟสดและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดโดยเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Automatic Cafe) ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป