คำถามที่พบบ่อย

1. FORTH ประกอบธุรกิจอะไร
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต่อมาบริษัทมีการขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549
ปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ผลิต ประกอบ และจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH” และตราสินค้าของลูกค้า
2) ธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น รับงานโครงการ จัดหา จัดจ้าง และวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน
3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ให้บริการระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านตู้อัตโนมัติ
2. รายได้และกำไรที่เกิดจาก FSMART และ บจก. ฟอร์ท เวนดิ้ง รับรู้เข้า FORTH อย่างไร

บริษัทรวมงบการเงินของ FSMART และ บจก. ฟอร์ท เวนดิ้ง ไว้ในงบการเงินรวมของ FORTH โดยจะรับรู้รายได้และกำไรของ FSMART และ บจก. ฟอร์ท เวนดิ้ง ทั้งหมดลบด้วยรายการระหว่างกัน (หากมีรายการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างบริษัทเกิดขึ้น)

3. บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต