คำถามที่พบบ่อย

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต่อมาบริษัทมีการขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549
ปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ผลิต ประกอบ และจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH” และตราสินค้าของลูกค้า
2) ธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น รับงานโครงการ จัดหา จัดจ้าง และวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน
3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ให้บริการระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านตู้อัตโนมัติ

บริษัทรวมงบการเงินของ FSMART ไว้ในงบการเงินรวมของ FORTH โดยจะรับรู้รายได้และกำไรของ FSMART ทั้งหมดลบด้วยรายการระหว่างกัน (หากมีรายการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างบริษัทเกิดขึ้น)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต