ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นประเภทประจำปีดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565AGM2565ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)AGM2565ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565AGM2565ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565AGM2565ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2564AGM2565ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งAGM2565ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2565ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2565ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2565ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2565ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2565ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2565ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2565ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 AGM2564ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)AGM2564ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564AGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2563AGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง AGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2564ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2564ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2564ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2564ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2564ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 AGM2563ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) AGM2563ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 AGM2563ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2563ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2563ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2563ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2563ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2563ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 EGM2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุม EGM2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 AGM2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2562ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2562ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2562ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2562ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 AGM2561ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2561ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2561ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2561ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2561ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2561ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 AGM2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2560ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2560ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2560ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2560ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 AGM2559ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2559ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2559ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2559ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2559ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2559ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 EGM2558ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้ง EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุม EGM2558ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 AGM2557ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2557ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2557ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2557ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2557ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2557ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 EGM2556ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุม EGM2556ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 EGM2556ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2556ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2556ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2556ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2556ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2556ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 AGM2555ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัท AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม AGM2555ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2555ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2555ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2555ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ AGM2555ดาวน์โหลด