ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นประเภทประจำปีดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2565ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2565ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2565ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2565ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564AGM2564ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)AGM2564ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564AGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2563AGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งAGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2564ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2564ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2564ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2564ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2564ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2564ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563AGM2563ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)AGM2563ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563AGM2563ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562AGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งAGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2563ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2563ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2563ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2563ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2563ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2563ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562EGM2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562EGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทEGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทEGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะEGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุมEGM2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562AGM2562ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561AGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งAGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2562ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2562ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2562ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2562ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2562ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2562ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561AGM2561ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่AGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2561ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2561ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2561ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2561ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2561ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2561ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560AGM2560ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559AGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งAGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2560ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2560ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2560ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2560ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2560ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2560ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559AGM2559ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558AGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งAGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2559ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2559ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2559ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2559ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2559ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2559ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558EGM2558ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558EGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทEGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งEGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะEGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุมEGM2558ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558AGM2558ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558AGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557AGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งAGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2558ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2558ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2558ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2558ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2558ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2558ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557AGM2557ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556AGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งAGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2557ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2557ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2557ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2557ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2557ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2557ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556EGM2556ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556EGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอEGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทEGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะEGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุมEGM2556ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556EGM2556ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555AGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งAGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2556ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2556ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2556ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2556ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2556ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2556ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555AGM2555ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554AGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งAGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทAGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะAGM2555ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุมAGM2555ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการAGM2555ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นAGM2555ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2555ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการAGM2555ดาวน์โหลด