นโยบายการจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและขาดทุนสะสม
(ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่า
อัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยาย
การดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาแสดงได้ ดังนี้

หน่วย25632562256125602559
เงินปันผลต่อหุ้นบาท0.320.420.550.420.34
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)บาท0.430.300.310.410.48
อัตราการจ่ายเงินปันผล%7614117510271