นโยบายการจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและขาดทุนสะสม
(ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่า
อัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยาย
การดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาแสดงได้ ดังนี้

หน่วย 2566 2565 2564 2563 2562
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.47 0.52 0.45 0.32 0.42
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)บาท 0.86 0.53 0.40 0.43 0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 55 98 113 74 141