รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 14 มี.ค. 2565
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
1 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 366,744,400 38.20
2 นายแกลิก อมตานนท์ 57,924,000 6.03
3 นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 50,285,500 5.24
4 นางวันทนา อมตานนท์ 34,089,600 3.55
5 นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา์ 32,431,900 3.38
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดรีดา 31,816,819 3.31
7 นายบุญยงค์ นินเนินนนท์รมย์ 28,256,098 2.94
8 นางมาทินี วันดีภิรมย์ 24,750,400 2.58
9 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 24,625,300 2.57
10 นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูลง 21,157,300 2.20