รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
1 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 364,744,400 38.99
2 นายแกลิก อมตานนท์ 57,924,000 6.19
3 นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 50,235,500 5.37
4 นางวันทนา อมตานนท์ 34,089,600 3.64
5 นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา์ 32,431,900 3.47
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดรีดา 24,885,082 2.66
7 นางมาทินี วันดีภิรมย์ 24,750,400 2.65
8 นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล 21,157,300 2.26
9 นายบุญยงค์ นินเนินนนท์ 20,865,598 2.23
10 นางสาววิอร ทองแตง 17,350,850 1.85