รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
1 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 366,744,400 38.20
2 นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 59,465,500 6.19
3 นายแกลิก อมตานนท์ 57,924,000 6.03
4 นายบุญยงค์ นินเนินนนท์ 44,173,200 4.60
5 นางวันทนา อมตานนท์ 34,089,600 3.55
6 นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา 32,431,900 3.38
7 นางมาทินี วันดีภิรมย์ 24,750,400 2.58
8 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 24,625,300 2.57
9 นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล 21,157,300 2.20
10 นางสาววิอร ทองแตง 17,350,850 1.81
รวม 682,712,450 71.11