รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น(%)
1นายพงษ์ชัย อมตานนท์366,744,40038.20
2นางรังษี เลิศไตรภิญโญ59,465,5006.19
3นายแกลิก อมตานนท์57,924,0006.03
4นายบุญยงค์ นินเนินนนท์44,173,2004.60
5นางวันทนา อมตานนท์34,089,6003.55
6นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา32,431,9003.38
7นางมาทินี วันดีภิรมย์24,750,4002.58
8บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)24,625,3002.57
9นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล21,157,3002.20
10นางสาววิอร ทองแตง17,350,8501.81
รวม682,712,45071.11