ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย 2563 2562 2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 7,822 7,617 8,870 8,149 6,869
หนี้สินรวม ล้านบาท 5,594 5,171 6,364 5,429 4,240
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,228 2,446 2,506 8,149 2,629
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ล้านบาท 480 480 480 480 480
รายได้รวม ล้านบาท 7,082 6,803 8,080 7,165 5,426
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท ล้านบาท 439 331 526 272 366
กำไรต่อหุ้น บาท 0.47 0.35 0.55 0.41 0.48
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2563 2562 2561 2560 2559
มูลค่าตามบัญชี : หุ้น บาท 2.38 2.55 2.61 1.97 2.04
อัตรากำไรสุทธิ% 9.51 9.29 10.49 11 6
อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น % 20 14 21 14 19
อัตราผลตอบแทน : สินทรัพย์รวม % 6 4 6 6 7