ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย 2564 2563 2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 8,818 7,822 7,617 8,870 8,149
หนี้สินรวม ล้านบาท 6,199 5,594 5,171 6,364 5,429
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,619 2,228 2,446 2,506 8,149
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ล้านบาท 480 480 480 480 480
รายได้รวม ล้านบาท 8,813 7,082 6,803 8,080 7,165
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท ล้านบาท 722 439 331 526 272
กำไรต่อหุ้น บาท 0.77 0.47 0.35 0.55 0.41
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2564 2563 2562 2561 2560
มูลค่าตามบัญชี : หุ้น บาท 2.80 2.38 2.55 2.61 1.97
อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น % 30 19 14 21 14
อัตราผลตอบแทน : สินทรัพย์รวม % 9 4 4 6 6