ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินหน่วย25632562256125602559
สินทรัพย์รวมล้านบาท7,8227,6178,8708,1496,869
หนี้สินรวมล้านบาท5,5945,1716,3645,4294,240
ส่วนของผู้ถือหุ้นล้านบาท2,2282,4462,5068,1492,629
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วล้านบาท480480480480480
รายได้รวมล้านบาท7,0826,8038,0807,1655,426
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทล้านบาท439331526272366
กำไรต่อหุ้นบาท0.470.350.550.410.48
อัตราส่วนทางการเงินหน่วย25632562256125602559
มูลค่าตามบัญชี : หุ้นบาท2.382.552.611.972.04
อัตรากำไรสุทธิ%9.519.2910.49116
อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น%2014211419
อัตราผลตอบแทน : สินทรัพย์รวม%64667