หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ


คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการนำมาซึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้หลักธรรมภิบาลที่ดีตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่มีสามารถปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทและคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยอมรับพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด