คุณสนิท

นายสนิท วรปัญญา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

- ไม่มี -

วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 กรกฎาคม 2548

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง