คุณพงษ์ชัย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

ร้อยละ 41.75 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 กรกฎาคม 2548

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทอื่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง