คุณพิชามญชุ์

นางพิชามญชุ์ อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

ร้อยละ 0.02 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

12 พฤศจิกายน 25ุ64

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทอื่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง