รังษี

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ร้อยละ 6.19 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 กรกฎาคม 2548

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทอื่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง