คุณนพรัตน์Œ

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

- ไม่มี -

วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

23 เมษายน 2561

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทอื่น

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง