คุณสมบูรณ์

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

- ไม่มี -

วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

23 เมษายน 2561

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง