คุณพงษ์ชัย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

ร้อยละ 41.75 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม