คุณพิชามญชุ์

นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

ร้อยละ 0.02 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม