รังษี

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

รองประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ร้อยละ 6.19 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม