นายชาคริต โอภาสอุดม

รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม