ชัชวิน

นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม

รองประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม