คุณอรินทร์Œ

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม