คุณพัทธนันท์Œ

นายพัทธนันท์ อมตานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

ร้อยละ 0.12 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม