กตัญญู

นายกตัญญู วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ร้อยละ 0.02 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม