chawin

นายชวิน เลิศไตรภิญโญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ร้อยละ 0.69 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม